Online Hirdetés Általános Szerzödési Feltételek (ÁSZF)
kuponpress.hu


Jelen Varga Péter egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét, Belsőnyír 2/b. (továbbiakban: kuponpress.hu) (reklám közzétevő, elektronikus hirdetés közzétevője, elektronikus hirdetési szolgáltató) által értékesített online hirdetési felületeken történő reklámelhelyezésre vonatkozó, a reklám közzétevő és a reklámozó (megrendelő) közötti szerződések részét képezi.

I. § Meghatározások:
Grtv.: alatta a mindenkor hatályos gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvény értendő, jelen ÁSZF megalkotásakor az 1997. LVIII. törvény.  Ekt.: alatta az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló mindenkori törvény értendő, jelen ÁSZF megalkotáskor a 2001. évci CVIII. törvény.  Reklám közzétevő, elektronikus hirdetés közzétevője, elektronikus hirdetési szolgáltató (a továbbiakban: reklám közzétevő): a Gtv. illetve az Ekt szerint meghatározott fogalmak.  Reklám, elektronikus hirdetés (a továbbiakban: reklám): a Grtv.-ben és az Ekt.-ben ilyenként meghatározott fogalom.  Egyedi reklám, egyedi elektronikus hirdetés (a továbbiakban: egyedi reklám): minden olyan a reklám, amely a reklám közzétevő mindenkori ártáblázatában szerepelő és konkrétan beárazott megjelenítéstől bármilyen vonatkozásban eltér. Reklámozó, elektronikus hirdető (a továbbiakban: reklámozó): a Grtv.-ben és az Ekt.- ben ilyenként meghatározott fogalom. 

Online hirdetési felület: a kuponpress.hu által reklám, elektronikus hirdetés közzététele céljára biztosított internetes felület.

Megrendelő: reklámozó, reklámügynökség.

Online reklám statisztika: a reklámok  megjelenési helyenként a reklám közzétevő adszerverén rögzítő napi statisztika, amelyet a reklám közzétevő a szerződésben meghatározott feltételek mellett bocsát a megrendelő rendelkezésére.  

Üzleti titok: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve szerinti fogalom alapján ilyennek minősülő, akár a reklám közzétevőre, akár a megrendelőre, és/vagy a közöttük létrejött jogviszonyra vonatkozóan. 

II. § A szerződés létrejötte, tartalma:

A reklám közzétételére az online hirdetési felületen a kuponpress.hu és a megrendelő között létrejövő szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésnek mindig része a jelen ÁSZF, amelynek rendelkezésit a megrendelő a szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

1 ./ A szerződés írásban jön létre, levélváltás, e-mail útján. A szerződés létrejöttéhez a megrendelőnek cégszerű aláírásával ellátva, közölnie kell a saját, illetve a reklámozó, a cégnyilvántartás szerinti pontos cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, azon bankszámlaszámát, amelyről a megrendelés ellenértékét ki fogja egyenlíteni, kapcsolattartójának nevét, telefon és írásbeli (legalább e-mail, fax) elérhetőségeit.  

A megrendelés a fentiek közlésén túl akkor jön létre, ha a reklámozó közölte a reklám közzétevő által kért mindazon, a reklámra vonatkozó adatokat, amelyek a reklám közzétételéhez szükségesek és a reklám közzétevő a szerződés létrejöttét írásban visszaigazolta. 

2 ./ Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt látogatottsági mutatók teljesítése méréséül, ha a Felek másképpen nem állapodnak meg, a reklám közzétevő online statisztikája az irányadó.

3 ./ Reklámozó a szerződés létrejöttével kijelenti és teljes körű szavatosságot vállal azért, hogy amennyiben akár hatóság, akár jogszabály által kötelezően előírt, úgy a reklámozni kívánt termék - különösen de nem kizárólag a gyógyszerek, gyógyhatású termékek -, szolgáltatás rendelkezik a forgalomba hozatalához és a reklámban szerepeltetni kívánt forgalmazási időszakban rendelkezni fog, valamennyi érvényes engedéllyel, bejelentéssel, tanúsítással.

Ugyancsak a Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

A szerződés megkötésével a Reklámozó ugyancsak kijelenti és teljes körűen szavatolja, hogy a szerződés alapján közzé teendő reklám harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, személyiségi jogait, iparjogvédelmi oltalom alatt álló, vagy megjelöléshez fűződő jogait nem sérti, rendelkezik a reklámhoz felhasznált művek, részletek az érintett felhasználási módhoz szükséges jogaival, a jogosultaktól származó engedélyekkel.

A fenti nyilatkozatok ellenére harmadik személy, hatóság által támasztott igénnyel, bírsággal, eljárási költséggel összefüggésben, illetve a vonatkozó adatbeszerzési, és közlési kötelezettségek megszegése révén előálló esetleges jogsértésekkel összefüggésben támasztott igényekért - ide értve a bírságot, költséget is - a Reklámozó kizárólagos felelősséget vállal, így a Reklám közzétevő felelőssége kizárt.

A Reklám közzétevővel szemben a fenti összefüggésben támasztott igényekkel szembeni közvetlen, a Reklám közzétevő helyett történő helytállásra, az igények megtérítéséért a Reklámozó kötelezettséget vállal, továbbá a Reklám közzétevő ezzel összefüggésben keletkező teljes vagyoni és nem vagyoni kárát köteles megtéríteni. Reklámozó felelőssége a Reklám közzétevő által közvetlenül kifizetett összegek haladéktalan megtérítésére is fennáll.

III. § A szerződés egyéb feltételei, a közzététel megtagadása:

1 ./ A megrendeléseket a megjelenés előtt 8 munkanappal a megrendelés visszaigazolásakor a Reklám közzétevő által közölt technikai feltételeknek megfelelően kell a Reklám közzétevő rendelkezésére bocsátani.

A Reklám közzétevő a megküldött anyagot a szerződésnek megfelelő megjelenítési formákban kipróbálja, amennyiben szükségesnek ítéli és nem okoz értelmezési problémát, a szöveget a 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseinek szellemében kijavítja. Amennyiben hibát tapasztal, illetve olyan szövegjavítás lát szükségesnek, amely értelmezési kérdést vet fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. A hibák és a szöveg kijavítása a Megrendelő feladata.

2 ./ Reklám közzétevő nem vállal felelősséget a határidő után leadott, vagy a határidőben leadott, de közzététel előtt a Megrendelő kérésére módosított anyagok a szerződés szerinti határidőben történő megjelentetéséért, illetve az esetleges minőségi, tartalmi hibákért.

3 ./ Amennyiben a visszaigazolt megrendelés eltérően nem rendelkezik, a Megrendelő nem kifogásolhatja

- a reklám elhelyezését;

- a reklám környezetét;

- az azonos felületen, site-on több, különböző reklámjának az elhelyezését.

4 ./ Megrendelő tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a közzététel során a "reklám" jelleg egyértelműen megjelölésre kerül, így akár hirdetésről, akár reklám cikkről, politikai hirdetésről, vagy szponzorációról van szó, annak reklám jellegét a Reklám közzétevő egyértelműen jelzi.

5 ./ Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám nem ütközhet jogszabályba, így különösen a Grtv. az Ekt., a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértheti a Magyar Reklámetikai Kódex elveit.

Vita esetén a reklám közzétevő az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) állásfoglalását jogosult kérni, ami azonban nem kötelező a felekre, így a reklám közzétételét az ÖRT álláspontjával nem egyező véleménye estén is jogosult megtagadni, s ezért semmiféle kártérítési felelőséggel nem tartozik.

Reklám közzétevő a végleges, esetleges módosított anyag kézhezvételét követő 3 munkanapon belül jogosult tájékoztatni a megrendelőt, hogy a reklám közzétételét jogszabályba ütközés, vagy etikai normába ütközés, esetleg annak lehetősége miatt megtagadja, vagy változtatásokat kérjen, illetve az ÖRT állásfoglalását kérje, és a közzétételt annak kézhezvételéig elhalassza. Reklám közzétevő ugyancsak jogosult a közzétételt megtagadni, ha a Megrendelő II. § 4. pont szerinti nyilatkozatának valóságtartalmát illetően komoly kétségei merülnek fel.

Reklám közzétevő ugyancsak jogosult a reklám további közzétételét megtagadni és annak módosítását kérni, ha reklámmal kapcsolatban, akár annak jogellenessége miatt hatósági eljárás indul, vagy annak veszélye fenyeget, vagy a Magyar Reklám Szövetség, az ÖRT a reklámmal kapcsolatban valamely kifogásának ad hangot, akár testületileg, akár bármely tagja, tisztviselője útján.

Reklám közzétevő e körben nem vállal felelősséget a reklám kialakítása során a grafikai megjelenésre, esetleg szövegre vonatkozóan, a reklám közzétételének ellenértékén felül, további külön ellenérték nélkül adott tanácsadó véleményéért.

Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklám közzétevő nem köteles a reklám tartalmát vizsgálni a jogszabályi, etikai előírásoknak történő megfelelés szempontjából.

Reklám közzétevőt semmilyen kártérítési felelősség nem terheli a megrendelővel szemben, ha a jelen pont alapján a reklám közzétételét megtagadja, vagy elhalasztja, vagy ha a reklámot módosítani kéri.

IV. § Lemondás, módosítás, hibás teljesítés, vis maior, limitált felelősség

1 ./ Megrendelő jogosult a megrendelt reklámot a Reklám közzétevő visszaigazolásában megjelölt időpontig, minden jogkövetkezmény nélkül lemondani (elállni a szerződéstől), vagy a megjelenés időpontját módosítani. A határidő lejártáig - az adott munkanap 16.00 óra - az írásbeli nyilatkozatott (visszaigazolt faxon, vagy e- mailen) el kell jutatni a Reklám közzétevőhöz.  A lemondást, módosítást a Reklám közzétevő írásban visszaigazolja. Visszaigazolás hiányában a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nyilatkozatát határidőben megtette. 

Amennyiben a lemondás a megjelölt időpontot követően történik, úgy a teljes szerződés szerinti díjat köteles a Megrendelő megfizetni, és nem kerül sor a közzétételre.

A késedelmes módosítás esetén a Reklám közzétevő döntésétől függ, hogy azt elfogadja- e, vagy sem, amely utóbbi esetben az eredeti tartalommal, illetve, ha a Megrendelő kifejezett kérése ez, egyáltalán nem kerül sor a közzétételre.

A késedelmesen módosított reklám közzétételének elmaradása a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

2 ./ A Reklám közzétevő nem felel a hibás teljesítésért, ha a Megrendelő által megküldött anyagok nehezen felismerhető hibája miatt kerül sor hibás reklám közzétételére.

Amennyiben a hibás teljesítésre a Reklám közzétevőtől különböző elektronikus hirdetési szolgáltatónak felróható okból kerül sor, a Megrendelő a reklám ismételt közzétételét kérheti.

A Reklám közzétevővel szemben a hibás teljesítés miatt igények a reklám közzétételétől, folyamatosan megjelenő reklám esetében az első hibás közzétételtől számított 5 (öt) napon belül - az ötödik nap, ha munkaszüneti napra esik, a következő első munkanap 16.00 óráig történt értesítés megküldésével - érvényesíthetők, amely jogvesztő határidő, lejártát követően ezen a jogcímen igény a Reklám közzétevővel szemben nem érvényesíthető.

3 ./ Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a reklám közzététele, nem a megrendelésnek megfelelő közzététele a Reklám közzétevőn kívül eső, előre nem látható, olyan esemény miatt marad el, illetve történik a megrendeléstől eltérően, amelyet a Reklám közzétevő az általában elvárható gondosság nem mellett nem képes elhárítani, befolyásolni (vis maior).

4 ./ Megrendelő, figyelemmel arra, hogy a Reklám közzétevő árai a Reklám közzétevő korlátozott felelőségéhez igazodnak, kifejezetten elfogadja, hogy bármely jogcímen igény a Reklám közzétevővel szemben, a szerződés alapján, vagy a szerződésen kívül, azzal összefüggésben, csak és kizárólag a reklám nettó ellenértéke erejéig, és csak a közvetlen, igazolt, tényleges károkra nézve érvényesíthetőek.

 

V. § Fizetési feltételek, árak

1 ./ Reklám közzétevő a Megrendelő részére a számlát, a teljesítésről a megjelenés, folyamatos teljesítés esetén az első megjelenés napját követő napon, hosszabb idejű folyamatos megjelenés, kampány esetén, a minden hónapot követően 8 (nyolc) napos fizetési határidővel küldi meg távszámlázással.

2 ./ A számla azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az abban megjelölt ellenérték a reklám közzétevő megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.

3 ./ Késedelmes teljesítés esetén, a fizetési határidő utolsó napját követő naptól Reklám közzétevő a Ptk. szerint a gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződései esetében érvényesíthető mindenkori késedelmi kamatot számítja fel.

4 ./ A megrendelő a számlával kapcsolatos esetleges észrevételeit, annak megküldését követő 8 (nyolc) napon belül megküldött, cégszerűen aláírt ajánlott levélben jogosult közölni, ezt követően nem. Amennyiben a számlával kapcsolatos kifogásokat a Reklám közzétevő nem találja megalapozottnak, és a fizetés határidőre nem történik meg, illetve egyébként is, ha a fizetés nem teljesül határidőben, Reklám közzétevő jogosult, írásbeli figyelmeztetést követően, a még közzéteendő reklámok közzétételét megtagadni, illetve további megrendelések elfogadását visszautasítani, vagy előrefizetéshez kötni, mindaddig, amíg a nem teljesített összeg, annak minden járulékaival együtt, hiánytalanul megfizetésre nem kerül.

5 ./ Reklám közzétevő az általa alkalmazott árakat mindenkori ártáblázatában teszi közzé a https://www.kuponpress.hu site-on. Az árak megváltozását megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi az új táblázatot, illetve szerződéssel rendelkező Megrendelőinek elektronikus levélben értesítést küld, megjelölve az ártábla elérhetőségét. Az árváltoztatás joga bármikor megilleti Reklám közzétevőt, a meghatározott időre történő lekötésre vonatkozó árakat illetően is. Az árváltoztatás a már megkötött egyedi szerződéseket nem érinti.

VI. § Jogviták, hatály, módosítás

1 ./ Amennyiben valamely a felek jogviszonyát érintő kérdést, a szerződés, az ÁSZF nem rendezi, úgy a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai és Magyar Reklám Etikai Kódex előírásai az irányadók.

Felek vitájukat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik, s ennek eredménytelensége esetére, amennyiben valamely bíróság kizárólagosan nem illetékes az adott jogvita elbírálására, kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

2 ./ Jelen ÁSZF 2019. január 1.-től kezdődően visszavonásig hatályos, az időközbeni módosításaival együtt.

3 ./ A kuponpress.hu fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-t bármikor módosítsa. A módosítást megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a módosítást közzéteszi a https://kuponpress.hu site-on és a szerződéssel rendelkező Megrendelőinek elektronikus levélben értesítést küld a változásról, megjelölve annak elérhetőségét.

Kecskemét, 2019. január 01.